Respectant hi guanyam tots

Respectant hi guanyam tots

       L'any 2000 la Policia Local i la seva Escola, varen iniciar un programa de seguretat vial anomenat "Respectant hi guanyam tots" el qual introduïa la formació com element alternatiu a les sancions per infraccions a les normes de trànsit. A canvi de l'assistència a una sessió de dues hores de duració, els ciutadans que tenguin un màxim de dues denúncies dins del darrer any i aquestes siguin infraccions lleus o algunes de les greus que apareixen al Decret de Batlia regulador, es podran acollir a la condonació (anul-lació) d'una de les denúncies.


       L'objectiu general del programa és "el reforç d'actituds de respecte a les normes de trànsit". Per arribar a la consecució d'aquest objectiu, el programa de dues hores de duració es divideix en dues parts:A la primera part s'explica la necessitat de les normes de trànsit i el sentit que té una denúncia per infraccions a aquestes normes.


       A la segona s'explica el paper de la Policia Local en la vigilància del trànsit, entre d'altres funcions assignades. S'analitza la problemàtica del trànsit a la nostra ciutat, es presenten les dades estadístiques dels nivells d'accidentabilitat, reflexionant sobre la necessitat d'un canvi d'actitud pel que fa al respecte de les normes de trànsit.Bàsicament es tracta de reflexionar sobre la necessitat de respectar les normes per poder evitar els accidents de trànsit.


       Respectant hi guanyam tots.

Data darrera modificació: 14 de març de 2023

Menú de navegació


Menú de navegació